Undervisningsmetoderne

Undervisningsmetoderne, som lærerne bruger, er forskellige og kan have forskellig karakter alt efter lærerens didaktiske overvejelser omkring elevforudsætninger, trin- og slutmål og lærerplaner:

Klasseundervisning

Klasseundervisningsformen er med til at opretholde og udvikle et kulturelt og sprogligt fællesskab i klassen, idet eleverne lytter til det samme oplæg, deltager i fælles gennemgang og løser som udgangspunkt de samme opgaver. Igennem den fælles klasseundervisning lærer den enkelte elev at formulere sig og samtale med andre elever og læreren. Klasseundervisning er lærerstyret undervisning og giver således mulighed for undervisningsdifferentiering indpasset efter elevmål, elevforudsætninger og potentialer hos de enkelte elever. Klasseundervisningen skal altid tilrettelægges således, at den enkelte elev tilgodeses samtidig med, at eleven føler en samhørighed med klassen. På denne måde udvikles klassefællesskabets styrke og muligheder.

Gruppearbejde

Gruppearbejde giver eleverne mulighed for - gennem samarbejde og arbejdsdeling - at undersøge større problemstillinger end man normalt kan klare alene. Gruppearbejdet er en krævende arbejdsform, og gruppens medlemmer lærer bl.a. at strukturere arbejdsfordelingen i gruppen. Det enkelte medlem er forpligtet over for de øvrige medlemmer i gruppen, da man har et fælles mål og slutprodukt, som skal opnås. Gruppearbejde giver også eleverne en erkendelse af, at en gruppe består af individer med forskellige styrker og svagheder, og det er derfor naturligt, at arbejdsbyrden i nogen grad tilpasses den enkelte.

Værkstedsundervisning

Værkstedsundervisning er praktisk undervisning, der er organiseret i forskellige tværfaglige værksteder. Undervisningen er tilrettelagt således, at der knyttes teorier og faglig viden til det praktiske arbejde, som på den måde gør det muligt for eleverne at udvikle viden i fag og problemstillinger på en spændende og vedkommende måde. Værkstedsundervisning giver desuden eleverne mulighed for at etablere samarbejdsrelationer med andre elever på tværs af årgange og klasser.

Projektarbejde

Projektorganiseret undervisning er en undervisningsform, der kræver meget høj selvstændighed fra elevernes side. Projektformen gennemløber flere faser: fælles indkredsning og valg af indhold og problemstillinger, udarbejdelse af et produkt, valg af fremlæggelsesform og til sidst sammenfatning og evaluering. Læreren støtter gennem kravet om formulering af logbøger og samtaler med eleverne og deres fastholden af arbejdsprocesserne.