Forældreengagement/samarbejde

Hvis ens barn skal kunne blive optaget på Hundige Lille Skole, skal forældre acceptere og tilslutte sig skolens værdigrundlag herunder skolens pædagogik og målsætning (jf.  Skolens Vedtægt § 1, stk. 3). Forældrene er med til at gøre skolen til en helhed via engagement og samarbejde med skolen. Det forventes derfor, at forældre møder op til fællesarrangementer, klassefester, elevfremlæggelser, forældremøder og skole/hjem-samtaler. Der lægges vægt på et tæt samarbejde mellem forældre, lærere og elever i forhold til den enkelte elev og den klasse, som eleven er en del af.  Dette indebærer ca. to forældremøder hvert skoleår suppleret med skole/hjem samtaler og løbende kontakt mellem lærere og forældre, hvortil der kommer aktiviteter i forhold til skolens traditioner og arbejdsweekender.

Forældremøderne

Forældremøderne er væsentlige, da det er her klassens sociale og faglige situation drøftes, og det er her klassens forældre bliver orienteret om, hvad der i øvrigt foregår på skolen. Det er især via forældremøderne, at man bliver en aktiv del af det, der foregår på skolen. Baggrunden for ønsket om forældredeltagelse og engagement er baseret på, at elevens udvikling og læring bl.a. virkeliggøres via dialog og samarbejde. Det kræver, at undervisning og opdragelse/dannelse foregår i fællesskab mellem skole og hjem. Det er derfor almindeligt på vores forældremøder, at der kan gives tid og mulighed for at drøfte forskellige sociale normer i forbindelse med vores børn.  

Skole/hjem-samtaler

På skole/hjem-samtalerne evalueres den enkelte elev fagligt, personligt og socialt, og der fastsættes individuelle mål for det fremtidige arbejde i dialog mellem elev, lærere og forældre. På skole/hjem er der mulighed for at diskutere opdragelsesmæssige problemstillinger. Det er forældrenes primære opgave og ansvar at opdrage børnene i samarbejde med skolen. Det er med til at give barnet de bedste betingelser for en relevant og optimal skolegang.

ForældreIntra

ForældreIntra er internt og lukket område for forældre til elever på skolen. Her kan skolens forældre følge med i, hvad der sker i de klasser, som deres børn går i. De får adgang til en lang række oplysninger om livet i klassen, eksempelvis skemaoplysninger, årskalender, årsplaner, nyhedsbreve, aktuelle og kommende aktiviteter, og de får mulighed for at kommunikere direkte med klassens lærere og med de øvrige forældre i klassen. Som forældre kan man som udgangspunkt regne med, at lærerne læser beskeder mindst tre gange om ugen, og de vælger selv det tidspunkt, der passer dem. Hvis læreren er på lejrskole/ udvekslingsrejse, har ferie, er syg eller af anden årsag er fraværende fra skolen, vil læreren sædvanligvis først svare, når pågældende er tilbage på skolen. I øvrigt kan beskeder ikke forventes besvaret i weekenden (fredag kl. 15.00 – mandag kl. 8.00). ForældreIntras beskedsystem kan benyttes til korte beskeder og korte svar kan forventes. Hvis der er behov for en længere dialog omkring et barn, bør den mundtlige kommunikation benyttes. Skolen forventer, at forældrene løbende holder sig ajour med informationer på forældreIntra. Beskederne i forældreIntra skal holdes i en saglig og sober tone.

 

Forældreansvar

Forældreansvar er følgende:

Kontaktforælder

I hver klasse/forældregruppe kan der vælges en kontaktforælder. Kontaktforælderen bruges både af forældre og lærere til at tage kontakt til resten af forældregruppen, både i forbindelse med arrangementer og som generel informationskoordinator. Kontaktforælderen tager sig af nye forældre i klassen, taler med klasselæreren om punkter til dagsorden på forældremøderne og er tænkt som en slags ”tillidsrepræsentant” for forældrene.