Forældrearbejde

Forældrearbejdet er med til give et større engagement og en god fællesskabsfølelse på skolen. Arbejdet er fastsat til minimalt at omfatte 20 timer årligt pr. familie. Familien (forældre, bedsteforældre, onkler, tanter m.m.) kan således dele deres fælles 20 timer, som de har lyst til. Man kan ikke overføre overskydende timer til følgende år. Regning fremsendes ved manglende indsats

(kr. 100,00 pr. time). Forældrearbejdet er også af social værdi, idet man gennem arbejdet lærer både de andre forældre at kende, samt får en større ansvarsfølelse for skolen som helhed. 

Når man har lavet et godkendt stykke forældrearbejde, udfyldes en arbejdsseddel, som underskrives af forældre og den ansvarlige for arbejdet (som regel en pedel eller en lærer). Arbejdssedlen afleveres i postkassen ved pedellernes kontor. Såfremt man er i tvivl om, hvor mange timer man mangler, kan man rette henvendelse til skolens sekretær. 

Forældrene har ansvar for hovedrengøring af deres egne børns klasseværelse samt et nærmere beskrevet fællesareal.

Der vælges en klassekoordinator på årets første forældremøde til at administrere rengøringen.

Udover ovenstående giver deltagelse i følgende arbejdsgrupper timer:

•Bestyrelsesarbejde (20 timer).

•Lejrskolehjælper (20 timer).

•Forældreforum (der optælles timer, dog højest 8 timer).

•LærerPlanlægningsDage (LPD) hvor der undervises, eller der laves andre arrangementer med børnene (der optælles timer).

•Deltagelse i ekskursioner, hvor det er aftalt med lærerne (der optælles timer).

•Særlige aftaler med en pedel eller ledelsen (der optælles timer).

Bemærk, at følgende ikke giver timer:

•Alt arbejde vedr. udveksling.

•Kørsel til div. skolearrangementer (der afregnes km-penge).

•Forældrekredsens sommerfest.

Hvis man ikke har mulighed for at udføre sine arbejdstimer, kan man betale sig fra det (100 kr. pr. time). Regning for ikke udført forældrearbejde sendes til elevens bopælsadresse. Regning fremsendes i september måned det efterfølgende skoleår.

NB: Det er vigtigt, at man selv husker at skrive sine arbejdstimer. Der er ikke andre, der gør det for jer. Det gælder alle timer - også bestyrelse…… og lejrskole.

Det er vigtigt at pointere, at forældrene ses som en ekstra ressource på skolen, men at vi som lærere og pædagoger naturligvis altid har det pædagogiske og didaktiske ansvar, hvilket også betyder, at vi forbeholder os ret til metodefrihed.