Sanktioner

Udgangspunktet på vores skole er en positiv anskuelse, der helst skulle overflødiggøre sanktioner. Det betyder imidlertid ikke, at skolen vil acceptere alting; og hvis der sker brud på de normer, som vi har fastsat, bliver der handlet på dette.

Hvis en elev, eller efter omstændighederne en familie, bryder de normer, der er på skolen, er lærerne og ledelsen altid forpligtet til at reagere; i stort og småt og med passende store eller små reaktioner og sanktioner. Derfor må lærerne/ledelsen nødvendigvis gribe ind over for børn, der ikke følger normerne, både i og uden for undervisningen og sikre, at forældrene får besked om uhensigtsmæssigheder, være opmærksomme på de problemer, der ligger bag uhensigtsmæssighederne og hurtigt tage initiativ til at hjælpe, når der er problemer, der skal løses eller følges op på.  

Samtalen er vores væsentligste middel, men hvis det ikke er nok, kan sanktioner komme på tale, men der skal altid være proportion mellem den sanktion, vi vælger, og den overtrædelse af reglerne, som er begrundelse for vores sanktion. Det skal være til at forstå, hvad meningen er. Det betyder, at en eller anden mindre overtrædelse ikke må være dråben, der får bægeret til at flyde over, for hvis det er tilfældet, så er der enten noget, vi ikke har fået gjort tids nok, eller også skal "gamle forsyndelser" være med, når vi beslutter og begrunder sanktionen. På den anden side må "gamle forsyndelser" normalt kun tælles med, hvis der tidligere har været givet en passende advarsel.

Sanktioner kan eksempelvis være:

En passende advarsel bør altid følges op ved senere forseelser.

Nogle elever kan have så store problemer, at vi ikke magter at hjælpe dem. Det skal vi turde stå ved. Det er en dårlig hjælp ingenting at gøre, når vi må indse, at det ikke er muligt at starte og/eller fastholde en positiv udvikling. Det gælder både på det sociale og det indlæringsmæssige område. I den situation må vi turde hjælpe børnene og deres forældre med de midler, der står til rådighed, f.eks. ved rådgivning om mere egnet skole, inddragelse af psykolog eller inddragelse af socialforvaltningen.

Der kan også være tilfælde og handlinger, som i sagens natur, er så grove, (nul tolerance over for vold, trusler, hærværk), at dette øjeblikkeligt kan medføre permanent bortvisning.

Alle ansatte har ansvar for alle elever på skolen. Dvs. vi skal reagere på det, vi oplever samme dag, uanset om vi har noget at gøre med eleven til daglig.