Optagelse til de gymnasiale uddannelser

 
 
 
 
For at blive optaget på en af de gymnasiale uddannelser (en hf, hhx, htx eller stx) skal du opfylde visse betingelser.

Kravene er ens for hhx, htx og stx, men lidt anderledes for hf.

Der findes også særlige regler for optagelse til studenterkursus, studieforberedende enkeltfag og pre-IB.

 

Optagelse til hhx, htx og stx

For at være sikker på at blive optaget (dvs. have retskrav) på enten højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller studentereksamen (stx) skal du være vurderet uddannelsesparat af skolen eller UU-vejlederen og have en udfyldt uddannelsesplan.

Du skal desuden opfylde alle de herunder nævnte betingelser:

  • Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse.
  • Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
  • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler, og herunder aflægge prøve i tysk eller fransk, hvis faget er blevet udtrukket til prøve.
  • Fra og med skoleåret 2015-16 skal du have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5. til mindst 9. klasse. Hvis du har gået i 6. klasse i skoleåret 2014-15, skal du have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 6. til mindst 9. klasse. Hvis du har gået i 7., 8. eller 9. klasse i skoleåret 2014-15, skal du have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk, heraf det sidste år frem til folkeskolens afgangsprøver.

Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan du aflægge enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasseprøve.

Vælger du at aflægge 10. klasseprøve i dansk, engelsk og matematik, skal du aflægge både de skriftlige og de mundtlige prøver.

Læs om uddannelserne hhxhtx og stx.

Ansøgning

Går du i 9. eller 10. klasse, skal du senest 1. marts udfylde din uddannelsesplan og søge viawww.optagelse.dk. Uddannelsesplanen fungerer samtidig som ansøgning.

Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddannelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser. Du har i alt 5 ønsker, men du har ingen sikkerhed for at få dem opfyldt.

Er du gået ud af skolen, logger du ind med NemID og søger på www.optagelse.dkDet vil være hensigtsmæssigt at gøre det inden den 15. marts. Det giver skolerne mulighed for at vurdere din ansøgning samtidig med ansøgningerne fra de elever, der søger direkte fra 9. eller 10. klasse.

Du får skriftligt svar om optagelsen senest 1. juni. Uddannelsen begynder i august.

Optagelse til hf

For at være sikker på at blive optaget (dvs. have retskrav) på den 2-årige højere forberedelseseksamen (hf) skal du være vurderet uddannelsesparat af skolen eller UU-vejlederen og have en udfyldt uddannelsesplan.

Du skal desuden opfylde alle de herunder nævnte betingelser:

  • Du skal have afsluttet 10. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau.
  • Du skal have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse.
  • Du skal have aflagt 10. klasseprøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag.
  • Du skal have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i fysik/kemi.
  • Fra og med skoleåret 2015-16 skal du have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5. til mindst 9. klasse og have aflagt enten folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller 10. klasseprøve både mundtligt og skriftligt. Hvis du har gået i 6. klasse i skoleåret 2014-15, skal du have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 6. til mindst 9. klasse. Hvis du har gået i 7., 8. eller 9. klasse i skoleåret 2014-15, skal du have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk, heraf det sidste år frem til folkeskolens afgangsprøver.

Du har også krav på optagelse, hvis du i stedet har bestået en række fag i almen forberedelseseksamen (under avu) og søger optagelse i den førstkommende termin, efter at du har bestået fagene.

De fag, du skal bestå, er: dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik, alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på G-niveau eller derover.

Læs om hf.

Ansøgning

Går du i 10. klasse, skal du senest 1. marts udfylde din uddannelsesplan og søge via www.optagelse.dk. Uddannelsesplanen fungerer samtidig som ansøgning. Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddannelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser. Du har i alt 5 ønsker, men du har ingen sikkerhed for at få dem opfyldt.

Er du gået ud af skolen og søger på baggrund af en almen voksenuddannelse (avu), logger du ind med NemID og søger på www.optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 15. marts.

Du får skriftligt svar om optagelsen senest 1. juni. Uddannelsen begynder i august.

Optagelse efter konkret vurdering

Det er lederen af den skole, du har søgt optagelse på, der afgør, om du har krav på optagelse. Hvis du ikke opfylder alle kravene, kan lederen vurdere ud fra dine standpunktskarakterer og tidligere prøver, om du kan optages alligevel.

Du kan også blive tilbudt en samtale eller en faglig test i et eller flere fag, hvis du ikke opfylder alle adgangskravene.

Du skal til obligatorisk optagelsesprøve, hvis du ikke har aflagt de prøver, der kræves for at blive optaget.

Optagelsesprøven afholdes i maj. Den består af delprøver i dansk, engelsk og matematik samt delprøve i enten 2. fremmedsprog eller fysik/kemi.

Uddannelsesskift

Hvis du er optaget på en af uddannelserne stx, hhx eller htx, har du senest ved afslutningen af grundforløbet mulighed for at skifte mellem de tre nævnte uddannelser uden tab af tid. Du kan dog ikke forlange at blive optaget på en bestemt skole eller i en bestemt studieretning. Hvis du er bagud i visse fag på den nye uddannelse, skal du selv sørge for at indhente de manglende færdigheder.

Har du gennemført mindst 20 uger (et halvt år) af en erhvervsuddannelse, og opfylder du i øvrigt adgangsbetingelserne til hhx eller htx, kan du blive optaget på enten hhx eller htx ved starten af studieretningsforløbet, hvis skolens leder vurderer, at du har gennemført tilstrækkelig undervisning på gymnasialt niveau i dansk, engelsk og matematik. Også her skal du selv sørge for at indhente eventuelle manglende færdigheder.

Bemærk: Ved uddannelsesskift skal du selv henvende dig på den skole, du ønsker at skifte til.

Optagelse på studenterkursus eller studieforberedende enkeltfag

Du kan tidligst blive optaget på studenterkursus et år efter, at du har afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse.

Ved enkeltfagsundervisningen gælder, at du tidligst kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Undervisningsinstitutionen vurderer dine kvalifikationer og indkalder eventuelt til en optagelsessamtale.

Læs om studenterkursus.

Optagelse i pre-IB

Danskere, der altid har gået i dansk folkeskole, og derfor ikke opfylder kravene til optagelse direkte på den 2-årige engelsksprogede IB-uddannelse, kan søge optagelse i en pre-IB klasse. Den varer 1 år og svarer til 1. år af gymnasiet (stx).

Skolens leder afgør efter en faglig samtale, hvem der kan optages.

Grundforløbet og det første halve år af studieretningen på pre-IB skal være tilrettelagt, så du har mulighed for at skifte fra pre-IB klassen til en stx-studieretning, hvis du fortryder dit valg. Det er også muligt efter afslutningen af pre-IB at fortsætte i 2. og 3. g. Du har dog ingen garanti for at kunne fortsætte på samme skole.

Bemærk: For at kunne skifte til stx, skal du opfylde de optagelseskrav, der er til stx-uddannelsen. Det er altså ikke nok at være godkendt til IB-uddannelsen.

For at blive taget i betragtning til pre-IB, skal du på ansøgningsskemaet angive pre-IB som dit højest prioriterede ønske.

Læs om IB i artiklen om Internationale gymnasiale uddannelser.

Udenlandske ansøgere

Nordiske ansøgere kan blive optaget på en af de fire gymnasiale uddannelser, hvis de er omfattet af den nordiske overenskomst om uddannelsesfællesskab på gymnasialt niveau og i øvrigt har kvalifikationer, der svarer til de ovenfor beskrevne.

Du kan læse mere om de nordiske samarbejdsaftaler på hjemmesiden Norden:www.norden.org.

Elever fra Europaskolerne, som er oprykket i Europaskolens 5. sekundærklasse, kan også blive optaget.